S.C. SBA TOTAL SMALL BUSINESS ADVANCED S.R.L.

Sediul in Str. ION LUCA CARAGIALE, nr.10, BRANESTI, judetul ILFOV, Cod unic de inregistrare 33326551, inmatriculata la Registrul comertului sub numarul J23/1888/2014

Adresa E-mail: partener@sbatotal.ro

CONTRACT PARTENERIAT

Nr , din data

Prezentul contract (denumit in continuare si “Contractul”) este incheiat astazi, intre:

SBA TOTAL SMALL BUSINESS ADVANCED S.R.L., operator al site-ului www.sbatotal.ro, cu sediul in Str. ION LUCA CARAGIALE, nr.10, BRANESTI, judetul ILFOV, avand Cod unic de inregistrare 33326551, inmatriculata la Registrul comertului sub numarul J23/1888/2014, avand cont BANCAR RO85RZBR0000060016900822 deschis la banca REIFEISSEN BANK-Ag. Decebal, E-mail de contact: partener@sbatotal.ro, reprezentata prin dl. SAMOILA CATALIN ILIE, in calitate de Administrator, avand in prezentul contract calitatea de intermediar si fiind denumita in continuare “PLATFORMA DE MARKETING”.

si

S.C...…………………………………………….., cu sediul in Str. ………………………………….,nr..……..., Localitate……………………………., judetul …………………….., avand cod unic de inregistrare……………………………, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J…. /………../………../, avand cont BANCAR: RO………………………………………………… deschis la banca …………………………………………………………………………………., reprezentata in relatia cu site-ul www.sbatotal.ro pe care functioneaza “PLATFORMA DE MARKETING”, de Dl./Dna  , inregistrat in sistem cu numele de utilizator  si ID: , avand adresa de e-mail inregistrata la data printarii contractului: si valabila in relatia bilaterala pe toata durata contractului, Domeniu WEB : , intrat in sistem la data : ,  fiind denumita in continuare “PARTENERUL”

A.CLAUZE GENERALE

Art.1. 1.1. Obiectul prezentului Contract consta in prestarea de servicii online de catre PLATFORMA DE MARKETING pentru si in favoarea PARTENERULUI, incluzand functionalitati de prezentare, oferte de pret ale produselor, informatii detaliate ale produselor, posibilitatea oferita utilizatorilor de a comanda produsele prezentate, toate acestea prin intermediul platformei sbatotal.ro.

1.2. Partile inteleg si agreaza faptul ca prin site-ul sbatotal.ro, PLATFORMA DE MARKETING nu vinde produsele si serviciile prezentate pe site si nu are statut de mandatar sau comisionar in vanzarea produselor si serviciilor prezentate pe sbatotal.ro, acesta ofera doar servicii online, incluzand dar nelimitandu-se la functionalitati de prezentare, in functie de pret, a ofertelor de produse si servicii ale PARTENERULUI.
1.3. Tranzactiile de vanzare-cumparare a produselor prezentate de PLATFORMA DE MARKETING in cadrul site-ului au loc exclusiv intre utilizatorii cumparatori ai site-ului sbatotal.ro si PARTENER.
Art.2.. Durata initiala a Contractului este de 3 (trei) luni, acesta intrand in vigoare in momentul semnarii sale de catre ambele parti contractante.
Art.3. In cazul in care niciuna dintre parti nu ii notifica celeilalte parti intentia de incetare a Contractului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de expirarea duratei stabilite la art. 2 de mai sus, Contractul se prelungeste automat pentru o perioada egala cu cea initiala si in aceleasi conditii. In acest mod, Contractul se poate prelungi pentru perioade succesive.

Art.4. 4.1. In cazul in care PLATFORMA DE MARKETING pune la dispozitia PARTENERULUI o comanda prin intermediul sbatotal.ro, iar, in urma unei tranzactii de vanzare-cumparare dintre PARTENER si un cumparator, acea comanda este finalizata, PLATFORMA DE MARKETING va primi un comision aferent acelei comenzi finalizate.

4.2. PARTENERUL va plati cate un comision pentru fiecare comanda finalizata, venita prin sbatotal.ro.

4.3. Calculul si plata comisionului datorat de catre PARTENER se vor face conform art. 6 – 8 de mai jos. 

Art.5. Drepturile si obligatiile partilor:

5.1. PARTENERUL are obligatia de a introduce sau comunica corect produsele cu toate informatiile legate de descriere, imagine, pret, stoc, atribute de produs si conditii de livrare valide si corecte.
5.2. PARTENERUL este singurul responsabil daca apar neconcordante sau lipsuri in ceea ce priveste produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind vanzarea acestor produse.
5.3. PLATFORMA DE MARKETING se obliga sa puna la dispozitia PARTENERULUI toate informatiile legate de comenzile venite prin intermediul sau, inclusiv date de contact, produse, preturi si cantitati.
5.4. PARTENERULUI ii revine negocierea finala si vanzarea efectiva catre cumparatori a produselor comandate prin intermediul site-ului sbatotal.ro administrat de PLATFORMA DE MARKETING
5.5. PLATFORMA DE MARKETING se obliga sa informeze PARTENERUL despre orice reclamatie sau comentariu care ar fi defavorabil reputatiei sau/si produselor sale.
5.6. Prin semnarea acestui Contract, PARTENERUL declara ca a luat cunostinta, accepta si se obliga sa respecte “Termenii si conditiile” de utilizare a site-ului sbatotal.ro” astfel cum sunt publicate pe site.
5.7. PARTENERUL se obliga sa trateze cu seriozitate si promptitudine comenzile venite prin mijlocirea PLATFORMEI DE MARKETING
5.8. PARTENERUL se obliga sa preia comenzile nou venite in termenul prevazut de Termenii si conditiile declarate in site-ul propriu, in caz contrar acceptand faptul ca PLATFORMA DE MARKETING are dreptul de a prezenta aceste comenzi si altor Parteneri ai sbatotal.ro.
5.9. PARTENERUL are obligatia de a prelua/anula comenzile preluate in termen de maxim 3(trei) zile lucratoare de la efectuarea actiunii pentru aceasta, in interfata pusa la dispozitie in contul lui de PLATFORMA DE MARKETING, iar in cazul in care depaseste acest termen accesul la comenzile noi este restrictionat pana la finalizarea/anularea comenzilor vizate.
5.10. PLATFORMA DE MARKETING isi rezerva dreptul de a restrictiona datele de contact ale PARTENERULUI in cadrul platformei sbatotal.ro si anume numarul de telefon, adresa web, numele de utilizator si produsele acestuia, pentru a asigura concretizarea comenzilor venite prin intermediul sau in cadrul sbatotal.ro.
5.11. PLATFORMA DE MARKETING se obliga sa asigure buna functionare a sbatotal.ro, in masura in care nu intervin factori externi independenti de vointa acestuia.
5.12. Prezentul contract nu va fi interpretat in sensul acordarii unei exclusivitati, PLATFORMA DE MARKETING rezervandu-si dreptul de a colabora si cu alti clienti.
B.CLAUZE SPECIALE
Art.6. Pentru serviciile prestate, PARTENERUL se obliga sa plateasca PLATFORMEI DE MARKETING un comision de negociat conform anexa nr.1 la acest contract, din valoarea comenzilor finalizate prin sbatotal.ro.
Art.7. 7.1. In intervalul 01-05 ale lunii in curs, PLATFORMA DE MARKETING va genera si va comunica PARTENERULUI un centralizator de comenzi finalizate in luna anterioara, continand si sumele aferente fiecarei comenzi. PARTENERUL are obligatia de a confirma si/sau de a ajusta centralizatorul pana cel tarziu in data de 15 ale lunii in curs.
7.2. In intervalul 15-20 ale lunii in curs, centralizatorul ajustat de catre PARTENER este analizat de catre PLATFORMA DE MARKETING, iar in urma acceptului variantei finale se genereaza factura proforma de comision aferenta lunii anterioare.
7.3. Factura proforma are termen scadent ultima zi lucratoare a lunii in curs. Pe baza acesteia, in urma inregistrarii
platii, se va genera factura fiscala de comision aferenta lunii anterioare cu impreuna cu centralizatorul acesteia.
Art.8. In cazul neplatii proformei pana la data scadenta, PARTENERUL va datora PLATFORMEI DE MARKETING penalitati de intarziere de 0,3 % pentru fiecare zi de intarziere, iar serviciile oferite PARTENERULUI in cadrul sbatotal.ro vor
putea fi restrictionate de catre PLATFORMA DE MARKETING pana la plata integrala a sumelor restante, dupa cum urmeaza:
-limitarea accesului la datele de contact ale utilizatorilor cumparatori care au plasat o comanda catre PARTENER.

-comenzile primite vor putea fi vizualizate si de utilizatorii magazine online care au ales un pachet de servicii platit in cadrul sbatotal.ro.

-restrictionarea accesului clientilor sbatotal.ro la vizualizarea produselor PARTENERULUI.

Art.8bis Partenerul garanteaza ca valoarea de vanzare a produselor comunicata catre Platforma de marketing este identica cu valoarea existenta in siteu-l propriu la data exportului de produse prin fisier csv, xml, data feed . (*articol adaugat la data de 25.11.2015)

C. FORTA MAJORA
Art.9. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Prin forta majora se intelege un eveniment extern,imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care o impiedica pe una dintre parti sa-si indeplineasca total sau partial obligatiile ce-i revin in baza prezentului Contract. Partea care invoca forta majora trebuie sa o instiinteze pe cealalta in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului considerat forta majora. Sub sanctiunea inopozabilitatii, evenimentul de forta majora trebuie certificat de autoritatile competente. In Romania, autoritatea competenta este Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
D. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.10. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
(a) prin comun acord, partile convenind incetarea Contractului;
(b) prin expirarea duratei initiale sau prelungite a Contractului, cu conditia trimiterii catre cealalta parte a unei notificari scrise conform art. 3 de mai sus;
(c) prin imposibilitate de executare;
(d) prin denuntarea unilaterala a oricareia dintre parti, cu conditia trimiterii catre cealalta parte a unei notificari scrise cu cel putin 15 (cincisprezece) de zile inainte de data la care se doreste incetarea Contractului;
(e) prin rezilierea Contractului din initiativa oricarei parti, in cazul in care celalalta parte contractanta nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul Contract; in aceasta situatie, Contractul inceteaza printr-o notificare
scrisa trimisa partii in culpa si de la data primirii acestei notificari de catre partea in culpa, fara interventia instantei de judecata si fara indeplinirea altei formalitati prealabile, cu daune-interese;
Art.11. In toate cazurile de incetare a Contractului, partile raspund pentru indeplinirea obligatiilor contractuale si plata sumelor restante pana la momentul incetarii Contractului.
E. LEGEA APLICABILA SI LITIGII
Art.12. Legea care guverneaza prezentul Contract este legea romana
Art.13. Litigiile ce pot aparea in legatura cu executarea prezentului contract vor fi solutionate de parti pe cale amiabila. In caz contrar, competenta de solutionare revine instantelor judecatoresti competente.
F. NULITATI
Art.14. Daca o clauza a acestui Contract este declarata nula, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta nulitate.
Art.15. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita, de comun acord, cu alta clauza care sa corespunda cat mai indeaproape cu prevederile si spiritul Contractului.
G. NOTIFICARILE INTRE PARTI
Art.16. 16.1. Orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabila numai daca va fi transmisa in scris la urmatoarele date de contact:
– Pentru PARTENER la adresa din contract si/sau adresa de e-mail aferenta contului realizat in cadrul platformei respectiv: .
– Pentru PLATFORMA DE MARKETING la adresa: Str. ION LUCA CARAGIALE, nr.10, BRANESTI, judetul ILFOV; e-mail: partener@sbatotal.ro
16.2 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata sau prin curier, in ambele cazuri cu confirmare de primire, si se va considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postalprimitor sau de curier pe aceasta confirmare.
16.3. Daca notificarea se transmite prin telex, fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
16.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
H. CLAUZE FINALE
Art.17. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai cu acordul ambelor parti, exprimat in scris, prin acte aditionale la Contract.
Art.18. . Partile se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care au luat la cunostinta in timpul derularii prezentului Contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge vreunui tert, atat pe durata contractului cat si pe o perioada ulterioara de 3 (trei) ani.
Prezentul Contract este incheiat astazi , acesta va fi downloadat de catre Partener, in doua exemplare,din contul sau inregistrat pe site-ul www.sbatotal.ro. Dupa ce vor fi completate spatiile aferente si stampilat va fi scanat si trimis prin E-mail de la adresa de E-mail aferenta contului() la adresa de corespondenta a platformei(partener@sbatotal.ro). Originalele vor fi trimise prin posta intre parti.

Anexa 1 la Contractul: Nr , din data

  1. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%
  2. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%
  3. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%
  4. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%
  5. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%
  6. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%
  7. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%
  8. Categorie de produse …………………………………………..-Comision…….%

PLATFORMA DE MARKETING,
SBA TOTAL SMALL BUSINESS ADVANCED S.R.L.,
Administrator unic,
Samoila Catalin Ilie

PARTENER,
S.C. ………………………………
Reprezentant,
Dl./Dna   

Functie,

…………………………………………

(*articol adaugat la data de 25.11.2015) datorita faptului ca unii fosti Parteneri au considerat ca este corect ca pe platforma de marketing, pentru comisionul oferit pentru promovare, pot modifica data-feedul de produse sa genereze sume diferite, fata de pretul din site-ul propriu, la incarcarea automata – fara ca SBA Total sa fie instiintat.